Ons Privacy Beleid

Wij zijn blij met het vertrouwen van onze gasten en bezoekers en beseffen onze verantwoordelijkheid ieders privacy te beschermen, tevens voldoen wij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) . Wat doen wij met jouw gegevens? Waarom verzamelen wij deze en hoe verbeteren wij daarmee de gebruikerservaring? Daar geven wij graag antwoordt op. Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van FitSupport Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geef jij aan het privacy beleid te accepteren. FitSupport respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die jij ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Gegevens FitSupport

FitSupport – Gezond in beweging!
gevestigd te (7412TS) Deventer aan de Franshalsstraat 57
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: KVK 53303105
telefoonnummer: 0648750513
contactpersoon voor privacy-zaken is: de heer D.Bierling
per e-mail zijn wij bereikbaar via: dennis@fit-support.nl
De verdere (contact)gegevens zijn te vinden op de website www.fit-support.nl

In deze Privacyverklaring duiden wij onszelf aan met ‘FitSupport’, ‘ons’, ‘wij’, ‘we’ of ‘onze’. In deze Privacyverklaring wordt met ‘betrokkene’ bedoeld degene van wie wij persoonsgegevens verwerken.
Website
Als wij het hebben over de website dan wordt daarmee de bovengenoemde website bedoeld.
Cookies
Wij maken op onze website gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die tijdens het bezoek aan onze website permanent op je computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Hierdoor verkrijgt FitSupport inzicht in de wijze waarop en hoe vaak je de website gebruikt. Aan de hand van deze gegevens kunnen wij zo nodig de website aanpassen waardoor deze optimaal werkt. Je kunt cookies verwijderen via je internetbrowser. Je kunt ook via je internetbrowser instellen dat cookies standaard worden geweigerd.

Wij gebruiken de volgende cookies:
Google Analytics (verzamelen en analyseren van statistieken). Hierbij zijn er geen of geringe gevolgen voor de privacy van de websitebezoekers
Wij verwerken hierbij geen volledige IP-adressen en er worden geen volledige IP-adressen of andere gegevens met Google gedeeld. Deze cookies worden gedurende zes maanden bewaard.
Persoonsgegevens

a. Algemeen en doelen.
De verwerking van persoonsgegevens door ons gebeurt ten behoeve van een aantal doelen.
– Het eerste doel is de verwerking van persoonsgegevens van (potentiële) klanten of geïnteresseerden die hun (contact)gegevens achterlaten op onze website. Deze gegevens krijgen wij als iemand via onze website het contactformulier invult via de pagina ‘contact’ of een gratis Proefles aanvraagt of via de button ‘gratis proefles’. We gebruiken deze persoonsgegevens alleen om contact op te nemen en contact te houden met de betreffende personen. Ook verwerken wij persoonsgegevens als klanten via de pagina – Het tweede doel is de verwerken van persoonsgegevens van onze klanten, ter uitvoering van de lidmaatschapsovereenkomsten die wij sluiten met onze klanten. Wij moeten immers contact onderhouden met onze klanten, een overeenkomst met ze sluiten en die uitvoeren. Voor het optimaal uitvoeren van de overeenkomsten met onze klanten verzamelen wij ook gezondheidsgegevens. Wij verwerken deze bijzondere persoonsgegevens uitsluitend wanneer de klant daar expliciet toestemming voor heeft gegeven.
– Het derde doel is dat we personen onze nieuwsbrief of andere informatie toesturen. We vragen hier toestemming voor. Personen kunnen zich voor deze berichten uitschrijven.
– Het vierde doel is het verbeteren van onze dienstverlening en het optimaal laten functioneren van onze website. Wij verstrekken daarom gegevens (e-mailadres en naam van onze klanten) aan een derde die voor ons reviews verzamelt. Tevens maken wij op onze website gebruik van cookies (zie Cookies)

b. Welke persoonsgegevens?
De persoonsgegevens die we verwerken zijn:
• naam, adres, woonplaats
• telefoonnummer, e-mailadres
• geboortedatum, leeftijd
• geslacht
• gezondheidsgegevens die van belang zijn voor verantwoord sporten
• trainingsgeschiedenis: lengte, lichaamsgewicht, lichaamsomvang, vetpercentage, vochtgehalte, botmassa, spiermassa, bloeddruk, hartslag.
• beeldmateriaal (video) van trainingen
• IBAN nummer
• KvK-nummer
• IP-adres, cookie ID en surfgedrag.

c. Verstrekking aan derden.
Voor het verkrijgen van feedback van onze klanten, het verzenden van nieuwsbrieven en mailings verstrekken wij persoonsgegevens van onze klanten aan derden. Persoonsgegevens van onze klanten verstrekken wij alleen aan anderen dan de bij de overeenkomst betrokkenen, voor zover dat nodig is in het kader van onder a genoemde doelen. Deze derden verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de opdracht van Fitsupport. Voorts verstrekken wij persoonsgegevens aan derden wanneer wij hiertoe worden verplicht door bijvoorbeeld een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis. FitSupport heeft de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat de doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

d. Termijnen
Wij bewaren persoonsgegevens gedurende de volgende perioden. Persoonsgegevens die nodig of nuttig kunnen zijn voor onze rechtspositie bewaren we 6 jaar. Voor fiscale gegevens hanteren we de door de belastingdienst gehanteerde termijnen. Persoonsgegevens die we verwerken op grond van verkregen toestemming, bewaren we voor de duur van de toestemming. Wanneer klanten worden uitgeschreven worden de gezondheidsgegevens en inschrijfformulieren vernietigd. We bewaren NAW-gegevens, telefoonnummer en e-mailadressen van voormalige klanten gedurende 5 jaar voor statistiek- en marketingdoeleinden. Onder het kopje ‘cookies’ staat ook een bewaartermijn genoemd. We bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk.

e. Van wie krijgen wij persoonsgegevens.
Wij verkrijgen persoonsgegevens van onze klanten.

Beveiliging van persoonsgegevens
Persoonsgegevens worden in een beveiligde omgeving verwerkt en binnen de Europese Unie opgeslagen. Wij hebben hiervoor op meerdere niveaus beveiligingsmaatregelen genomen. Wij evalueren periodiek de mate van beveiliging en stellen zo nodig ons beveiligingsbeleid bij.

Rechten van betrokkene
De persoon van wie wij persoonsgegevens verwerken (de betrokkene) heeft conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming diverse rechten. Kort verwoord gaat het om het volgende.
Informatie en inzage: u kunt bij ons om inzage vragen van de persoonsgegevens die wij van u verwerken en wij vertellen u graag over hoe en waarom wij de betreffende persoonsgegevens verwerken.
Rectificatie: mochten wij verkeerde gegevens van u hebben dan passen wij die op uw verzoek aan.
Vergetelheid: op uw verzoek om wissing van uw persoonsgegevens zijn wij verplicht deze persoonsgegevens te verwijderen. Het kan zijn dat wij voor bepaalde doeleinden verplicht zijn sommige persoonsgegevens te bewaren.
Beperking: heeft u het idee dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kunt u van ons verlangen de verwerking te laten beperken.
Bezwaar: u heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
Deze exacte inhoud van deze rechten en de eventuele beperkingen ervan, staan vermeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij houden ons aan hetgeen daar staat vermeld over deze rechten.
Naast bovengenoemde rechten kunt u uw toestemming intrekken voor de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van mailings, nieuwsbrieven, klanttevredenheidsonderzoek. U kunt uw toestemming intrekken middels de afmeldlink onderin de betreffende e-mails.

Klacht
Indien u meent dat uw privacyrechten worden geschonden heeft u het recht om daar een klacht over in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl).
Datalekken
Indien een inbreuk in verband met persoonsgegevens heeft plaatsgevonden melden we dat zonder onredelijke vertraging aan de Autoriteit Persoonsgegevens, tenzij het niet waarschijnlijk is dat de inbreuk in verband met persoonsgegevens een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen.
Wanneer de inbreuk in verband met persoonsgegevens waarschijnlijk een hoog risico inhoud voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen delen wij de betrokkene de inbreuk in verband met persoonsgegevens onverwijld mee.
Versie van deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 16 mei 2018.